COI | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สช. อบรมเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานและการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interst)

   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดอบรมแนวทางการปฏิบัติงานและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(COI :Conflict of Interst) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สช. ได้มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก คุณสุชาฎา วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ในวันพุธที่ ๑๙ เม.ย. ๖๐ ณ ห้องประชุมสุชน ๒ ชั้น ๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
 

“สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ”

กลุ่มงานส่งเสริมอัตลักษณ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9123

Subscribe to COI