แพทย์ทางเลือก | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

รพ.สารภีสานพลังชุมชนดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

     ...ทางกาย จิตใจ จิตวิญญาณตามหลักศาสนา โดยผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมตัดสินใจในแนวทางการรักษาจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต เพื่อให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างสงบ และสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)ได้นำคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมสานพลังโรงพยาบาล ครอบครัว และชุมชน ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ที่โรงพยาบาลสารภี จ.เชียงใหม่ เนื่องจาก...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

Subscribe to แพทย์ทางเลือก