บุหรี่ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ

     นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง นโยบายควบคุมยาสูบ กับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำน...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

Subscribe to บุหรี่