พ.ร.บ.โรคไม่ติดต่อ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

เร่งยกร่าง พ.ร.บ.โรคไม่ติดต่อคุมปัจจัยเสี่ยงทำลายสุขภาพ

     น.พ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเปิดประชุม ปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในการร่าง พ.ร.บ.โรคไม่ติดต่อ พ.ศ. ...

Subscribe to พ.ร.บ.โรคไม่ติดต่อ