ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้จ้างดำเนินงานสื่อสารสังคม การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการจัดจ้างดำเนินงานสื่อสารสังคม การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 19/2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 2 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดจ้างดำเนินงานสื่อสารสังคม การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560 ต่อไป

เปรียบเทียบราคาจ้างดำเนินงานสื่อสารสังคม การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2559 05/09/59

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเปรียบเทียบราคาจ้างดำเนินงานสื่อสารสังคม การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2559 เพื่อเผยแพร่ลงเว็ปไซต์สำนักงานฯ ให้ผู้ที่สนใจเข้ามายื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 กันยายน 2559 (ระยะเวลา 10 วัน) และกำหนดเปิดซองเปรียบเทียบราคาในวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุชน 3 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

ยื่นซองงานจัดจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี 2558 ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคา 13/06/59

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเปรียบเทียบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2558 เพื่อขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 มิถุนายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

งานจัดจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี 2558 ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคา 03/06/59

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR งานจัดจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี 2558 ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาโดยการลงเผยแพร่ราคากลางด้วยวิธีตกลงราคาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 3 วันนับตั้งแต่วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

งานจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายใน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/59

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR งานจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายใน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการลงเผยแพร่ราคากลางด้วยวิธีตกลงราคาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

งานจ้างพิมพ์หนังสือรวมมติสมัชชาสุขภาพ 13/05/59

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR งานจัดจ้างพิมพ์หนังสือรวมมติสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 – ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 ด้วยวิธีตกลงราคา โดยการลงเผยแพร่ราคากลางด้วยวิธีตกลงราคาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 3 วัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

Subscribe to ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง