พิมพ์เขียว | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

เตรียมนำ'พิมพ์เขียว'ร่างธรรมนูญระบบสุขภาพฯฉบับทบทวนเสนอรัฐบาล

     ...อีก 10 ปีข้างหน้า ปัญหาสุขภาพ จะถือเป็นเรื่องใหญ่ที่อยู่ใกล้ตัวคนไทยมากที่สุด ถ้าไม่เตรียมพร้อมด้วยการวางแผนแม่บทรับมือตั้งแต่วันนี้ อาจไม่มีเกราะป้องกันสารพัดภัยคุกคามสุขภาพในภายหลัง ขณะนี้ ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับทบทวน ได้ผ่านเวทีระดมความคิดเห็นมาหลากหลายรูปแบบ/เวที ถือเป็นการ ปรับปรุง เนื้อหาจากฉบับแรกคือ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ พ.ศ.2552 ให้ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ใหม่ๆ ที่...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

Subscribe to พิมพ์เขียว