ประคับประคอง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

เชิญชวนตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลบทความ

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มีกำหนดการจัดอบรมวิชาการให้แก่บุคลากรสถานบริการสาธารณสุขที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการดูแลแบบประคับประคองให้มีความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติในเรื่องการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.

รพ.สารภีสานพลังชุมชนดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

     ...ทางกาย จิตใจ จิตวิญญาณตามหลักศาสนา โดยผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมตัดสินใจในแนวทางการรักษาจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต เพื่อให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างสงบ และสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)ได้นำคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมสานพลังโรงพยาบาล ครอบครัว และชุมชน ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ที่โรงพยาบาลสารภี จ.เชียงใหม่ เนื่องจาก...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

     กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วม กับสภาการพยาบาล สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กำหนดจัดการประชุม 2 nd Nation Palliative and Hospice Care Conference (NPHC2016) Theme Hospice-Palliative Care : New Paradigm to Integral Health Service Hospice-Palliative Care : มิติใหม่เชื่อมสาธารณสุขไร้รอยต่อ ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

Subscribe to ประคับประคอง