5 มติ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สมัชชาสุขภาพปี 58 คลอด 5 ฉันทมติรับมือภัยคุกคามสุขภาพ

   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 คลอดมติ 5 เรื่อง วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยา สุขภาวะชาวนา ระบบบริการสุขภาพในเขตเมือง การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม และการจัดการปัญหาหมอกควัน เน้นกระบวนการขับเคลื่อนมติและเข้าถึงประชาชนมากขึ้น
 

Subscribe to 5 มติ