สุขภาพไทย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สธ.เปิด10แผนการดูแลสุขภาพประชาชนปี59

     ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และเห็นผลที่ชัดเจนนั้น ในส่วนของ สธ.ในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชนใน 10 ประเด็น ได้แก่ 1.การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวโดยบูรณาการ 5 กลุ่มวัย ในตำบลต้นแบบและจะเริ่มเดินหน้า...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

Subscribe to สุขภาพไทย