คกก.กำลังคน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

บอร์ดกำลังคนด้านสุขภาพผนึก ๒ องค์กร สังคายนาการผลิตและบริหารจัดการวิชาชีพด้านสุขภาพ

   ที่ประชุมคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ บูรณาการแผนกำลังคนด้านสุขภาพ ๑๐ ปีข้างหน้า ดึง สวค. ร่วมมือกับ สกอ. พัฒนาข้อเสนอโดยพิจารณาปัจจัยอย่างรอบด้าน ยอมรับมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้การคาดการณ์ความต้องการกำลังคนในระยะยาวยาก ย้ำว่าต้องมีการกระจายบุคลากรสู่พื้นที่ทั้งในเมืองและชนบทอย่างทั่วถึง
 

ปฏิรูปการวางแผนผลิตกำลังคนทศวรรษหน้า ต้องสร้างทีมสุขภาพ สตาร์ทอัพเทคโนโลยีช่วยจัดการ

   คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติเดินหน้าข้อเสนอการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพในทศวรรษหน้า ย้ำต้องกระจายบุคลากรและเน้นคุณภาพมากกว่าเร่งจำนวนผลิต เสนอให้ใช้การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งระบบปฐมภูมิ ขับเคลื่อน ‘ทีมหมอครอบครัว’ ทำงานร่วมกันเป็นทีมสุขภาพ และเร่งนำเทคโนโลยียุค 4.0 มาช่วยตอบโจทย์บริการสุขภาพในอนาคต
 
   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวที สช. เจาะประเด็น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ หัวข้อ “ล้นตลาดหรือขาดแคลน! ถึงเวลา ‘สแกน’ กำลังคนด้านสุขภาพ” เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
 

คณะกรรมการกำลังคนสุขภาพฯ ชี้ชัดสาธารณสุขล้นแน่ ห่วงวางแผนผลิตต้องตอบโจทย์ความต้องการ

   คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบผลการศึกษา “การวางแผนกำลังด้านสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้า” ห่วงอนาคตกำลังคนวิชาชีพสาธารณสุขตกงานแน่ รีบจัดทำข้อเสนอก่อนเกิดปัญหา ขณะที่แพทย์ พยาบาล แผนการผลิตพอเพียงกับความต้องการ เตรียมเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเร็วๆ นี้
 

ร่างพิมพ์เขียวกำลังคนด้านสุขภาพทศวรรษหน้า ห่วงสังคมดิจิตอลกระทบแผนผลิตแพทย์รุ่นใหม่

   คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพเร่งศึกษาการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพในทศวรรษหน้า พร้อมตั้งทีมยกร่างยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติฯ ระยะที่ ๒ มุ่งบูรณาการทุกหน่วยงาน ทั้งระดับสภาวิชาชีพจนถึงระดับท้องถิ่น หลังพบสารพัดปัจจัยภัยคุกคามสุขภาพคนไทย และสังคมยุคดิจิตอลในปัจจุบันทำให้เยาวชนหันไปเรียนและประกอบอาชีพด้านอื่นแทน
 

บอร์ดสุขภาพคนพิการแนะ ๒ กองทุน ขยายสิทธิประโยชน์รักษาคนพิการ

   คณะกรรมการสุขภาพคนพิการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของคนพิการ เสนอเพิ่มสิทธิประโยชน์และลดความเหลื่อมล้ำในกองทุนหลักประกันสุขภาพและกองทุนประกันสังคม พร้อมหารือบริษัทประกันหลังพบการปฏิเสธรับทำประกันสุขภาพ
 
   เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการสุขภาพคนพิการ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ และการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี
 

ผนึกสถาบันเอกชนลดปัญหาขาดแคลนพยาบาล หนุนให้ทุนการศึกษา มุ่งกระจายสู่ท้องถิ่น

   มหาวิทยาลัยลอนดอนร่วมมือกับนักวิชาการไทย วิจัยปัญหาระบบสุขภาพ พบความเสี่ยงขาดแคลนพยาบาลนับหมื่นคน เสนอ ๔ แนวทางแก้ปัญหาทั้งระบบ ตั้งแต่การคัดเลือกนักศึกษา การปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาอาจารย์ การให้ทุนการศึกษา และการกระจายพยาบาลวิชาชีพสู่ภาคชนบท เตรียมเสนอคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ
 

Subscribe to คกก.กำลังคน