สช. จัดการประชุมเสวนา “สร้างสุขที่ปลายทาง” เพื่อสร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสังคมในการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจัดการประชุมเสวนา “สร้างสุขที่ปลายทาง” ขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค. 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างการรับรู้ของสังคมในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้าย และการพัฒนาองค์ความรู้ ระบบบริการสาธารณสุข นโยบายและสังคม โดยเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มาร่วมกันนำเสนอแง่คิด มุมมองผ่านความรู้ และประสบการณ์ อีกทั้งยังมีผลงานรูปธรรมมานำเสนอให้พิจารณาตัดสินใจเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตให้มีความสุขในปั้นปลาย และเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง ซึ่งในระหว่างทั้ง 2 วันของการประชุม “สร้างสุขที่ปลายทาง” นั้น ได้มีการเสวนาวิชาการในห้องประชุมทั้ง 3 ห้อง โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งมิติของสิทธิการตายตามธรรมชาติ ศาสนา วัฒนธรรมความเชื่อ การดูแลแบบประคับประคอง สถานที่ที่ดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอนิทรรศการขององค์กรภาคีเครือข่าย และผลงานนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เช่น หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ อุปกรณ์ของใช้และเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาหารพระราชทาน ฯ โดยมูลนิธิทันตนวัตกรรม และการจัดแสดงอาหารสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 
   อีกทั้งกิจกรรมในการประชุม ยังได้มีการจัดเวิร์คชอปเกี่ยวกับการเตรียมตัวตายอย่างมีสติกับลมหายใจสุดท้าย และเรื่องของการแสดงเจตนาล่วงหน้าในวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งหากผู้ที่มาร่วมงานคนไหนสนใจจะเขียนหนังสือแสดงเจตนาตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมนี้ก็จะมีนักกฎหมายคอยให้คำแนะนำด้วย พร้อมด้วยบริเวณการจัดงานจะมีสวนแสงเทียน และเพลงพระราชนิพนธ์ที่บรรเลงตลอดงานให้ได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน นอกจากนี้ยังมีการจัดสวนสงบ เพื่อการใคร่ครวญถึงการดำเนินชีวิต คือ อยู่อย่างไรให้มีสุขทั้งด้านกาย จิต การใช้ชีวิตในสังคม และปัญญา ตลอดจนมีทัศนคติเกี่ยวกับความตายว่าเป็นขั้นตอนตามธรรมชาติของชีวิต เพื่อสร้างทางเลือกให้ตัวเองสามารถวางแผนการรักษาพยาบาลล่วงหน้าได้
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

รูปภาพ