ประเทศไทยปักธงนำบนเวทีโลกเคลื่อนแนวคิด ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

      ประเทศต่างๆ ใน เวทีระดับโลก ปรบมือชื่นชมและยอมรับความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของการขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ของไทย ที่มุ่งผลักดันแนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in All Policies) เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ที่สมัชชาอนามัยโลก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอกลไกประชารัฐ และ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เป็นตัวอย่างกลไกสร้างความตื่นรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม ขณะที่ในเวทีสร้างเสริม สุขภาพนานาชาติ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอรูปธรรมงานของ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นกลไกถักทอความรับผิดชอบระบบสุขภาพของทุกภาคส่วนอ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (379)

รูปภาพ
เอกสารแนบ