นโยบายที่ห่วงใยสุขภาพกับการขับเคลื่อนแบบสานพลัง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in All Policies-HiAP) เป็นประเด็นหลักการและเป้าหมายเชิงอุดมคติที่ทุกสังคม อยากพัฒนาไปให้ถึง ในเวทีสมัชชา สุขภาพแห่งชาติเมื่อปี 2555 ได้จัดให้เป็นหัวข้อการประชุมใหญ่ของเครือข่ายปฏิรูปสุขภาพจากทั่วประเทศ ครั้งนั้นที่ประชุมได้สะท้อนว่านโยบายสาธารณะที่ดีทุกนโยบาย ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ควรต้องนามิติด้านสุขภาพมาพิจารณาควบคู่กันไปด้วย และได้พิจารณานโยบายสาธารณะที่เป็นรูปธรรม...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (614)

รูปภาพ
เอกสารแนบ