พัฒนาระบบสุขภาพเพื่อคนพิการ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, สถาบันสิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฯลฯ โดยที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ และการผลักดันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ในกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและกองทุนประกันสังคม รวมถึงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Retreat workshop) เพื่อสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ และสร้างความร่วมมือการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต
 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

รูปภาพ