นางสาวศรีโสภา มีเจริญ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
นางสาวศรีโสภา มีเจริญ

กรรมการ คสช.

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา: ๑๓(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข โดยเลือกกันเองจานวนหกคน เป็นกรรมการ