รศ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
รศ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ

กรรมการ คสช.

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๑๓(๘) ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย การประกอบโรคศิลปะ ซึ่งเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ