กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์

กรรมการ คสช.

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา: ๑๓(๗) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ