พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ

กรรมการ คสช.

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๑๓(๗) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ