รศ.ดร. จิราพร ลิ้มปานานนท์ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
รศ.ดร. จิราพร ลิ้มปานานนท์

กรรมการ คสช.

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา: ๑๓(๗) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ