นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

กรรมการ คสช.

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา: ๑๓(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกำหนดจำนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
ติดต่อ

กระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400