พลเอก อนุพงศ์ เผ่าจินดา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
พลเอก อนุพงศ์ เผ่าจินดา

กรรมการ คสช.

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา: ๑๓(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกำหนดจำนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
ติดต่อ

กระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200