ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า

กรรมการ - คสช.

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา ๑๓(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกาหนดจานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
ติดต่อ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.ราชดำเนินกลาง พระนคร กรุงเทพฯ 10200