นายจุติ ไกรฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
นายจุติ ไกรฤกษ์

กรรมการ - คสช.

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา 13(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกำหนดจำนวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ