ไวรัลคลิป คสช.กำลังจะกลับมา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ไวรัลคลิป คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประกาศสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อ อธิบายให้ทราบว่า คสช.ย่อมาจาก คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีบทบาท หน้าที่ อย่างไรบ้าง