ระบบสุขภาพระดับอำเภอ หัวสำคัญของการปฏิรูปที่ใช้พื้นที่เป็นฐาน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
ผู้แต่ง/ผู้จัดทำ
นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ, นพ.จรัส สิงห์แก้ว, คุณจินตนา เกสรสันต์, ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์
เอกสารแนบ
หมวดหมู่เนื้อหา
Misc
Parallel sessions 204:14.45