กระบวนการสร้างความมีส่วนร่วมเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ ในประชากรกลุ่มเฉพาะ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
ผู้แต่ง/ผู้จัดทำ
ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์, นางสาวนพพรรณ พรหมศรี, นางสาวกนิษฐา ปรีชาพีชคุปต์, นายสุทิน เอี่ยมชิน
เอกสารแนบ
หมวดหมู่เนื้อหา
Misc
Parallel sessions 203:14.45