เขตสุขภาพเพื่อประชาชน: ส่วนหนึ่งของการอภิบาลระบบสุขภาพใหม่ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content