สช.เลื่อนจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เหตุ UNCC เบรกกะทันหัน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ก่อนหน้าการจัดงานเพียง ๑ วัน โดยทางUNCC อ้างเหตุผลเรื่องความปลอดภัยในส่วนที่อยู่ภายนอกศูนย์ประชุมฯ ในขณะที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคจ.สช.ได้จัดเตรียมความพร้อมทุกด้านไว้อย่างสมบูรณ์แล้วทุกด้าน รวมทั้งมาตรการการรักษาความปลอดภัย และมีการเชิญภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศเข้าร่วมงาน ๒,๐๐๐ คน มีวิทยากรจากต่างประเทศที่ได้รับเชิญ เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วจำนวนหนึ่ง

 

   การตัดสินใจครั้งนี้ของทางUNCC กระทบต่อการทำงานของคจ.สช. และภาคีเครือข่ายเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการตัดสินอย่างกะทันหัน โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดกับฝ่ายผู้จัดประชุม แม้ว่าที่ผ่านมาทางคจ.สช.และสช.ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการเจรจาปรึกษาหารือ กับทางฝ่าย UNCC เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ และยกระดับการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ ในส่วนที่อยู่ในวิสัยที่จะสามารถทำได้ ซึ่งการตัดสินใจของ UNCC ในครั้งนี้ ถือเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

 

   ดร.ศิรินา กล่าวว่า หลังจากนี้ทาง คจ.สช.จะได้มีการกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการจัดงานให้ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอีกครั้งโดยเร็วที่สุด โดยยืนยันว่าจะเดินหน้าจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖ อย่างดีที่สุด พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วย

 

   นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคสช. กล่าวว่า การไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดประชุมUNCC อย่างกระทันหัน ได้สร้างความเสียหายอย่างมากต่อฝ่ายผู้จัดงาน ทั้งในรูปของงบป ระมาณเตรียมการในทุกด้าน รวมแล้วกว่า ๑๐ ล้านบาท โดยทางสช.จะทำหนังสือไปถึงเลขาธิการสหประชาติ เพื่อให้รับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อให้มีการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานย่อยของสหประชาชาติที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งๆที่การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นกระบวนการสร้าง สุขภาวะ ของประชาชนทุกภาคส่วน ตามเจตนารมย์ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน จัดประชุมไปแล้ว ๕ ครั้ง ขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายได้ทั้งหมด ๕๑ เรื่อง

 

   “เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับท่าทีของประเทศไทยต่อสหประชาชาติแต่อย่างใด องค์การสหประชาชาติยังคงเป็นองค์กรที่มีเกียรติ มีเครดิต ต่อการสร้างสันติภาพของโลกที่เราให้ความเชื่อมั่น แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากการบริหารของผู้รับผิดชอบที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติที่ประเทศไทย กับสช.ซึ่งได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และเกิดความเสียหายอย่างมาก เราจึงต้องทำเรื่องร้องเรียนให้เลขาธิการสหประชาชาติทราบเพื่อตรวจสอบและให้ความเป็นธรรม เพื่อรักษาชื่อเสียงขององค์การสหประชาชาติไว้ต่อไป นพ.อำพลกล่าว

 

   นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ที่ปรึกษา คจ.สช. กล่าวว่า เป็นผู้ชวน คจ.สช.มาใช้ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เรื่องที่เกิดขึ้น ตนได้มีส่วนร่วมในการเจรจาปรึกษาหารือ เรื่องการจัดระบบรักษาความปลอดภัยร่วมกัน ซึ่งน่าจะเป็นไปด้วยความราบรื่นไม่น่าจะเกิดปัญหาจากการตัดสินใจฝ่ายเดียวของผู้รับผิดชอบศูนย์การประชุมฯในเวลาฉุกละหุกเช่นนี้ ซึ่งเกิดผลกระทบอย่างมาก

 

   การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจรวมทั้งสิ้น ๑๐ ระเบียบวาระ อาทิ ยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน, ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน, นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน เป็นต้น โดยล่าสุดได้มีการเพิ่มระเบียบวาระการประชุมเรื่อง การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนภายใต้สถานการณ์การปฏิรูปที่เกิดขึ้น

 

   ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๘๓๒-๙๐๕๐

รูปภาพ