บอร์ดขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ตั้ง 4 ทีม เร่งประชาสัมพันธ์ ‘ทำบุญสุขใจ ใส่ใจสังฆทาน’ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ตั้ง 4 คณะอนุกรรมการ ลงลึกเชิงปฏิบัติมุ่งทำงานระดับพื้นที่ เจาะเป้าหมายปี 2562 ขยายผล 1 วัด 1 รพ./รพ.สต. อย่างน้อย 5,000 วัด พร้อมเร่งให้ความรู้ประชาชนทำบุญและถวายสังฆทานส่งเสริมสุขภาพ
 
   นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2/2561 มี พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เป็นประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์ มีมติตั้งอนุกรรมการ 4 คณะ ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านระบบฐานข้อมูลพระสงฆ์ มีพระราชเมธี (วิชา อภิปญโญ) ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสงฆ์ และผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมเป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายฆราวาส 2.คณะอนุกรรมการวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฎฐาก มีพระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร (สุทิตย์ อาภากโร) เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสงฆ์ และอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายฆราวาส 3.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการสื่อสารสาธารณะ มีพระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร) เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสงฆ์ และผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายฆราวาส และ 4.คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และแผน มีประธานและเลขานุการของทั้ง 3 คณะมาร่วมทำงานด้วยกัน เพื่อบริหารให้มียุทธศาสตร์และแผนรองรับต่อไป
 
   นอกจากนี้ยังได้รับทราบถึงการกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ระยะสั้น 5 เดือนหรือภายในเดือนธันวาคม 2561 มีวัดต้นแบบ 1 วัด 1 รพ.สต. อย่างน้อย 50 วัดทั่วประเทศ และเป้าหมายปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม โดยขยายผล 1 วัด 1 รพ./รพ.สต. ไปทุกจังหวัด รวมอย่างน้อย 5,000 วัด
 
   สำหรับผลการดำเนินงานล่าสุด ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 ตามพื้นที่เป้าหมายวัดต้นแบบ 1 วัด 1 รพ./รพ.สต. จำนวน 20 วัดในภาคอีสาน (จังหวัดละ 1 วัด) ขณะนี้จัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์แล้วจำนวน 12 วัด มีพระคิลานุปัฎฐากที่ผ่านการอบรมแล้ว 6 วัด ดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ รวม 20 วัด มีการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ในวัดแล้ว 10 วัด และดำเนินโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรแล้ว 6 วัด
 
   ด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อยู่ระหว่างให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดจัดทำทะเบียนพระสงฆ์ทุกวัดและรวบรวมข้อมูลพระสงฆ์ส่งให้สำนักงานส่วนกลางเพื่อจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์ ส่วนกรมการศาสนามีการจัดพิมพ์แผ่นพับ “ทำบุญสุขใจ ใส่ใจสังฆทาน” ฉบับประชาชน เผยแพร่ไปยังเครือข่ายโดยกรมการศาสนา รวมถึงขอความร่วมมือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และเครือข่ายทางศาสนาในพื้นที่ กทม. สนับสนุนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม
 
   พร้อมเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติกับวัดต้นแบบ 1 วัด 1 รพ./รพ.สต. ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ และชี้แจงธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ในวันประชุมประจำเดือนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อนำไปเผยแพร่ขยายผลแก่ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์เผยแพร่สปอตวิทยุ แผ่นพับ การถวายสังฆทานคุณภาพ “ทำบุญสุขใจ ใส่ใจสังฆทาน” กับเครือข่ายของกรมการศาสนาและเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อร่วมส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์และถวายสังฆทานถูกต้องตามพระธรรมวินัยต่อไป
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

รูปภาพ