สช. หนุนปฏิรูปประเทศ จัดเวทีประชาคมและคนรุ่นใหม่ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดึงภาคีเครือข่ายสุขภาพ ๗๗ จังหวัดรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน มอบ สช. นำทีมเปิดเวทีรณรงค์ขับเคลื่อนปฏิรูปภาคประชาชนทั่วประเทศ ทั้งเยาวชนและภาคประชาสังคม เน้นเชื่อมโยง หนุนเสริมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ผ่าน ๑๒๐ เวทีครอบคลุมทุกพื้นที่
 
   วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑ มี การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสานใจ ๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วย พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรรมการจากหลายภาคส่วน
 
   หลังการประชุม นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑ และ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งทั่วประเทศ ได้รับมอบภารกิจให้เข้าร่วมสนับสนุนกระบวนการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายระดับพื้นที่และเยาวชน โดยที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในวันนี้ ได้เห็นชอบบทบาทของ สช. ในเรื่องนี้ แต่ให้ปรับการดำเนินงานให้สอดคล้อง เชื่อมโยง และหนุนเสริมกับโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยให้ทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และให้มุ่งเน้นงานด้านสุขภาพและสาธารณสุขเป็นสำคัญ
 
   วัตถุประสงค์หลักของกระบวนการนี้คือ สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปสร้างแผนงานขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ที่ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม ให้เป็นการปฏิรูปประเทศของภาคประชาชน โดยคาดหวังการขับเคลื่อนต่อเนื่อง ทั้งนี้ สช. ได้กำหนดแผนดำเนินงานจัดกิจกรรมรวม ๑๒๐ เวที ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ๒๕๖๑ ประกอบด้วย เวที “ประชาคมจังหวัด ปฏิรูปประเทศไทย” ประมาณ ๑๐๐ เวที มีผู้เข้าร่วมจากทุกอำเภอและทุกเขตใน กทม. เวที “พลังคนรุ่นใหม่ ปฏิรูปประเทศไทย” ๑๐ เวที มีเครือข่ายสถาบันการศึกษาเป็นฐาน และ.เวที “เครือข่าย...ปฏิรูปประเทศไทย” ๑๐ เวที โดยเครือข่ายคณะกรรมการปฏิรูป ทั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วม อาทิ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ๗๖ จังหวัด เครือข่ายเด็กและเยาวชน เป็นต้น
 
   “การรณรงค์ครั้งใหญ่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการรับรู้ สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดเป็นยุทธศาสตร์ชาติภาคประชาชน ตามแผนการปฏิรูป ๑๑ ด้าน ผ่านการขับเคลื่อน ๑๒๐ เวทีทั่วประเทศ โดยเฉพาะประเด็นสำคัญเร่งด่วนและยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เชื่อว่าจะทำให้ประชาชนได้รับรู้แนวทางและส่งผ่านความคิดเห็นในการปฏิรูป ซึ่ง สช. จะรวบรวมข้อเสนอแนะของทุกจังหวัดเสนอต่อรัฐบาลต่อไป”
 
    นอกจากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ยังเห็นชอบให้มีการยกร่าง “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. ....” ซึ่งเป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่อง “ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่” แผนกิจกรรมที่ ๑ การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ที่กำหนดให้ตำบลเป็นพื้นที่การพัฒนาอย่างบูรณาการ (ตำบลเข้มแข็ง ประเทศมั่นคง) โดยมอบหมายให้ สช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เป็นหน่วยงานหลักร่วมดำเนินการ และให้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี เป็นตัวชี้วัดของกิจกรรมการปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนให้เกิดกลไกประชารัฐระดับจังหวัดและตำบล
 
   พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีตำบลที่เข้มแข็งจริงๆ ไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ดังนั้น แนวทางที่ สช. จะดำเนินการและการยกร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ... ถือเป็นวาระสำคัญของชาติและรัฐบาลที่จะเร่งใช้เครื่องมือและกลไกทุกอย่างในการขับเคลื่อนภายในระยะเวลาที่มีอยู่
 
   “ประเทศไทยให้ความสำคัญกับชุมชนมาตลอด ๒๐ ปี ด้วยข้อจำกัดที่ทำให้ชุมชนหลายแห่งยังไม่สามารถบูรณาการและพัฒนาเป็นชุมชนเข้มแข็งบนฐานของการจัดการตนเองได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการปฏิรูปโดยการร่วมคิดร่วมทำของทุกภาคส่วนกับเครือข่ายต่างๆ ทั่วประเทศ แต่ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งหลายหน่วยมาก ดังนั้น จึงได้มอบนโยบายให้ สช. ดำเนินงานเรื่องนี้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบด้วย”
 
   ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติยังเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔ มติ ได้แก่ มติการส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น มติการพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา มติชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมติการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน และให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมกันนี้คณะกรรมการฯ ยังมอบให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ติดตามสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการตามมติด้วย
 

ท่านสามารถดูภาพที่เหลือโดยกดที่นี่

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

รูปภาพ