Grid posts | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ตำบลปลักแรด จ.พิษณุโลก เปิดเวทีชุมชน พัฒนานโยบายสาธารณะการจัดการขยะในพื้นที่ มุ่งสร้างสุขภาวะของชุมชน

วันที่ 22 เมษายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  โดยกลุ่มงานพัฒนาและขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ร่วมกับเครือข่ายวิชาการ ภาคเหนือตอนล่าง ได้ดำเนินการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ประเด็น “การจัดการขยะชุมชน”

สช.ชักชวนภาคีสร้าง Ecosystem ลด NCDs ทำนโยบายปั้นระบบนิเวศที่เอื้อต่อสุขภาพดี ลดความสูญเสียเศรษฐกิจปีละ 1.6 ล้านล้าน

สช.จัดเวทีถกแถลงเพื่อพัฒนานโยบาย “ลด NCDs” มุ่งแก้ปัญหาภาพใหญ่ผ่านการสร้างสภาวะแวดล้อมทางกายภาพและสังคม หรือ “ระบบนิเวศ” ที่เอื้อต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดี-ลดโรคไม่ติดต่อ

สังคมสูงวัย ‘วิกฤต’ หรือ ‘โอกาส’ ของประเทศไทย

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ (Aged Society) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาถึงปัจจุบันปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไทยมีสัดส่วนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ๑๓ ล้านคน หรือร้อยละ ๒๐ ของประชากรเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ขณะที่อัตราการเกิดของคนไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่า จะขยับเป็นสังคมสูงอายุแบบสุดยอด (Super Aged Society)  หรือมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ ๓๐ ในปี พ.ศ.

‘สมัชชาฯ กทม. ครั้งที่ 4’ ประกาศเจตนารมณ์ ปั้นต้นแบบ ‘พื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะ’ จัดระเบียบ ‘หาบเร่-แผงลอย’ 50 เขต ใน 3 ปี

“สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4” จัดใหญ่คึกคัก ณ ลานคนเมือง กทม. ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกระบวนการนโยบายสาธารณะ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันสร้างมหานครแห่งโอกาสและความเป็นธรรมเพื่อ “สังคมสุขภาวะ”

เริ่มแล้ว ความร่วมมือขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษาระดับพื้นที่ของ ศธ. และ สช. ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ศธ. 'สิริพงศ์' ตั้งเป้านักเรียนทุกคน “เรียนดี มีความสุข คุณภาพชีวิตดี”

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด