Grid posts | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

เคาะฉันทมติแรก! ‘สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15’ ภาคีเห็นพ้อง ‘ขจัดความยากจน’ ด้วยแนวคิด BCG ชวนทุกภาคส่วนร่วมยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน

“สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15” เคาะฉันทมติแรก “การขจัดความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG: การยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน” มุ่งให้ทุกภาคส่วนประยุกต์ใช้โมเดล BCG ผสานองค์ความรู้-นวัตกรรม-ทุนพื้นที่ มาเป็นโอกาสของการพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนฐานราก แก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศ

สช. ร่วมกับเครือข่ายนครสวรรค์ ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธรรมนูญสร้างวัฒนธรรมสุจริตระดับชุมชน

วันที่ 28 พฤศจิกายน  2565   ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์ เครือข่าย คปอ. เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พอช. ได้ร่วมกันจัดเวทีถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธรรมนูญสร้างวัฒนธรรมสุจริตระดับชุมชน

สช.ชักชวน ‘9 ประเทศภูมิภาคเอเชีย’ แลกเปลี่ยนเรื่องการสร้างให้ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาวะ WHO ชื่นชมกลไกสานพลัง ‘รัฐ-นักวิชาการ-ปชช.’

สช. ชักชวน “เครือข่ายด้านสุขภาพ 9 ประเทศภูมิภาคเอเชีย” แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสุขภาพ ผ่านกระบวนการ “การมีส่วนร่วม” สู่การพัฒนานโยบายสาธารณะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชน

มติ ‘สมัชชาสุขภาพกรุงเทพฯ’ คืบหน้า ปลดล็อคที่ดินเอกชนสู่ ‘พื้นที่สาธารณะ’ ชงตั้ง ‘กก.หาบเร่แผงลอย’- ยกระดับบริการปฐมภูมิ

รายงานผลการขับเคลื่อน “สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร” ครั้งที่ 1-2 พบการรวมพลังปลดล็อคที่ดินเอกชนเพิ่ม “พื้นที่สาธารณะ” วางระเบียบ-กำหนดกติการ่วมจัดการ “หาบเร่แผงลอย” บูรณาการยกระดับ “บริการสุขภาพปฐมภูมิ” พร้อมคลอด “ธรรมนูญสุขภาพ” ไปแล้ว 12 เขต ตั้งเป้าเพิ่มอีก 10 เขตใน 2 ปี

ฉันทมติ! ชาวกรุงฯเคาะ 2 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ‘พื้นที่เศรษฐกิจปลอดภัย-บริการสุขภาพเขตเมือง’ ยกระดับอาชีพคนฐานราก หนุนเทคโนโลยีดูแลสุขภาพ

เวที “สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3” ร่วมให้ฉันทมติ 2 ระเบียบวาระ “พื้นที่เศรษฐกิจ ปลอดภัย ภายใต้ความหลากหลาย” – “สุขภาพดีทุกช่วงวัยด้วยระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่เน้นคุณค่า” สะท้อนสู่การแก้ปัญหากลุ่มคนอาชีพฐานราก ใช้เทคโนโลยีส่งเสริมพฤติกรรมด้านสุขภาพ

คสช. ห่วง ‘ความรุนแรงในสังคม-อาวุธปืน’ ดันใช้ ‘สมัชชาสุขภาพ’ พัฒนานโยบาย สานพลังทุกภาคส่วนแก้ปัญหา

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รับทราบแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อหามาตรการป้องกัน-ลดความรุนแรงโดยเฉพาะปัญหาจาก “อาวุธปืน” ในสังคมไทย ผ่านกระบวนการจัด “สมัชชาสุขภาพ” พร้อมเชิญชวนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมเวที “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15” วันที่ 21-22 ธ.ค.นี้ และ “สมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยา ครั้งที่ 1” ซึ่งเตรียมจัดขึ้นเป็นครั้งแรก 26 ธ.ค.นี้