สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภารกิจของ สช.

สานพลังความรู้ นโยบาย และสังคม เพื่อนำไปสู่นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา

สมัชชาสุขภาพ

เครื่องมือพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วม

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

กรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

วิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม

สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

สิทธิด้านสุขภาพทั้ง ๘ เรื่องตามมาตรา ๕-๑๒ เพื่อคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสนับสนุนให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพ

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

เขตพื้นที่สำหรับดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพให้เกิดการบูรณาการ
ขอรายงานตัวกับกัลยาณมิตรทุกท่านครับ

คุยกับเลขาฯ

สานพลังฉบับที่แล้ว ท่านเลขาธิการ คสช. นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ ได้ฝากผม
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ไว้กับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกพื้นที่ทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนสานต่อภารกิจ ขอใช้โอกาสนี้รายงานตัวกับกัลยาณมิตรทุกท่านด้วยความเคารพรัก พร้อมที่จะเดินหน้าทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดสร้างสังคมสุขภาวะเพื่อคนไทยทุกคน