วิกฤตสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 14 พร้อมเสนอ ครม. พิจารณา-มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

วงถกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2565 เห็นชอบ 3 มติสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 14 “การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อม-การคุ้มครองกลุ่มประชากรเฉพาะ-การจัดการสื่อสาร” พร้อมเดินหน้าเสนอ ครม. พิจารณา-มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในวิกฤตสุขภาพ มุ่งแผนการสื่อสารที่เป็นระบบเพื่อสื่อสารไปยังประชาชน

240 ภาคีเครือข่ายในฐานะสมาชิกสมัชชาสุขภาพฯ ร่วมถอดบทเรียนความสับสนในสถานการณ์โควิด-19 พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอในระเบียบวาระ “การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ”จากนั้นจะเสนอให้ “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14”เคาะเป็นนโยบายสาธารณะฯ

Subscribe to วิกฤตสุขภาพ