สิ่งแวดล้อมยั่งยืน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19” 1 ใน 3 ระเบียบวาระของการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2564

สช. ชักชวนภาคีเครือข่าย-สมาชิกสมัชชาสุขภาพฯ เปิดเวทีจัดทำข้อเสนอ “การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19” รอบแรก ก่อนเสนอเข้าสู่ “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14” เพื่อแสวงหาฉันทมติ แก้ปัญหาขยะ-การท่องเที่ยว-เศรษฐกิจ-การพัฒนาเมือง

Subscribe to สิ่งแวดล้อมยั่งยืน