กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สช.เดินหน้าสร้าง ‘เครือข่ายสื่อสุขภาวะ’ ‘กขป.’ 12 เขตทั่วประเทศ ขับเคลื่อนงานสุขภาวะ เชื่อมนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่-ประเทศ

สช.ระดม “กขป.” 12 เขตสุขภาพ จัดเวทีสร้างเครือข่ายด้านสื่อสุขภาวะ ร่วมวางแผนงาน-เป้าหมายการขับเคลื่อนด้านสื่อ รองรับกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับพื้นที่-ประเทศ มุ่งขยายการมีส่วนร่วมเดินหน้าตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับ 3 และ ในช่วงใกล้จังหวะเลือกตั้งใหญ่

กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 4 ผนึกพลังร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และภาคีเครือข่าย สานพลังเสริมสร้างมวกเหล็กเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 4  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดเวทีสานพลัง พชอ.

อยู่กับโควิด-19 เร่งฟื้นฟูประเทศ เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน กับการทำงานของ กขป. ชุดที่ 2

     สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่าน ขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จะลดต่ำลงมาบ้างแล้ว คาดว่าหลังจากวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่รัฐบาลจะเริ่มคิกออฟแจกชุมตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 8.5 ล้านชุด ให้กับกลุ่มเสี่ยง จะทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจมากขึ้น และมีความเป็นไปได้ว่าตัวเลขการติดเชื้อรายใหม่จะขยับเพิ่มขึ้นอีกครั้ง แต่ถ้ามีการเร่งจัดหาและฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

คิกออฟ! 'กก.เขตสุขภาพเพื่อประชาชน' ชุด 2 5 องค์กรให้พันธสัญญาสร้างระบบสุขภาพยั่งยืน

คิกออฟ กก.เขตสุขภาพเพื่อประชาชน


สช.เปิดเวทีคิกออฟ "กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ชุดที่ 2" วางเป้าเป็นกลไกบูรณาการ-พัฒนาระบบสุขภาพทั้ง 13 เขต มุ่งเชื่อมประสานหน่วยงาน-องค์กร-ประชาชน ร่วมแก้ประเด็นปัญหาสุขภาพที่สอดคล้องบริบทพื้นที่ ทั้งโควิด-19 และวิกฤตการณ์ในอนาคต

เตรียมพบกับการ kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 1-13 (ชุดที่ 2)

11 สิงหาคม 2564 
เตรียมพบกับการ kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 1-13  (ชุดที่ 2) 
"เวทีกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงาน และการประชุมนัดแรกของกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน"

Subscribe to กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน