มาตรา 12 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สช. จับมือภาคีเครือข่าย เดินหน้าขับเคลื่อนงานสุขภาพพระสงฆ์ เชื่อม"ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2"

คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ  โดยนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานฝ่ายคฤหัสถ์  นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ และผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งศูนย์พุทธวิธีดูแลพระสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยระยะท้าย

Subscribe to มาตรา 12