สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สร้างความเป็น ‘ปึกแผ่น’ ระหว่างคนรุ่นต่างๆ กับการ ‘ส่งมอบ’ ภารกิจให้กับคนรุ่นใหม่

         สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน ... วันที่ ๑๒ สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น นอกจากจะเป็น “วันแม่แห่งชาติ” แล้ว องค์การสหประชาชาติ (UN) ยังได้กำหนดให้วันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันเยาวชนสากล” (International Youth Day) อีกด้วย การรณรงค์ในปีนี้ อยู่ภายใต้ธีม “Intergenerational Solidarity: Creating a World for All Ages” หรือวาระ “การสร้างความเป็นปึกแผ่นระหว่างคนรุ่นต่างๆ เพื่อทำให้โลกใบนี้เป็นโลกที่น่าอยู่ของคนทุกกลุ่มวัย”

ขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพ “เด็ก-เยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ” ย้ำหลักการไทยต้องให้การดูแลทุกคน

สช.จัดวงเสวนาแนวทางขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพ “เด็ก-เยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ” ชี้ปัญหาสิทธิ-สถานะ และสาธารณสุข นับเป็นภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ ส่งผลกระทบข้ามพรมแดน ย้ำหลักการไทยต้องให้การดูแลทุกคน เสนอตีความหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใหม่ ครอบคลุมคนไร้สถานะที่อยู่ในประเทศ

ทุกภาคส่วนร่วมเคาะฉันทมติสิทธิด้านสุขภาพ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ-เด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ

สช.จัดเวทีสมัชชาสุขภาพฯ ว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ “กลุ่มแรงงานข้ามชาติ-เด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ” ภาคีทุกภาคส่วนร่วมเคาะฉันทมติ สู่การเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย มุ่งพัฒนาหลักประกันสุขภาพที่มีเสถียรภาพครอบคลุม

กระบวนการ “รับรองการเกิด-จดทะเบียน” เพิ่มการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ

สช.จัดเวทีรับฟังความเห็นต่อ “(ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ” มุ่งดึงทุกภาคส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพ เล็งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนากระบวนการ “รับรองการเกิด-จดทะเบียน” เพิ่มการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ พร้อมบูรณาการระบบฐานข้อมูล-วิจัย แก้ไขปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติ-สวัสดิการสาธารณสุข

Subscribe to สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ