ความร่วมมือระหว่างประเทศ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สช.-สธ. ถอดบทเรียน ‘การมีส่วนร่วมสังคม’ ชักชวนภาคีจัดทำ ‘แนวทาง-ข้อเสนอ’ พัฒนาเอกสารเข้าวงถก ‘สมัชชาอนามัยโลก’

สช.-สธ.จัดวงประชุมยกระดับ “การมีส่วนร่วมของสังคม” เพื่อสุขภาวะ ระดมภาคีหลากภาคส่วนเข้าร่วมแลกเปลี่ยน วิเคราะห์กลไก-ปัจจัยพัฒนาการมีส่วนร่วมในประเทศไทย พร้อมนำไปสู่การจัดทำเป็นข้อเสนอเพื่อพัฒนาระเบียบวาระ “สมัชชาอนามัยโลก” มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบสุขภาพ

สช. ร่วมกับ WHO SEARO ปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อน Social  Participation for UHC

สช. ร่วมกับประเทศกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนเรื่อง Social  Participation for UHC ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคมที่ผ่านมา และการประชุมปรึกษหารือนี้ มีข้อสรุปที่จะผลักดันเรื่อง Social Participation ไปยังระดับภูมิภาค ผ่านการส่งเสริมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน ผลักดันเข้าสู่ เวทีสมัชชาอนามัยโลก รวมถึง Platform ที่เกี่ยวข้อง

Subscribe to ความร่วมมือระหว่างประเทศ