UNDP | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สช. ร่วมกับ WHO SEARO ปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อน Social  Participation for UHC

สช. ร่วมกับประเทศกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนเรื่อง Social  Participation for UHC ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคมที่ผ่านมา และการประชุมปรึกษหารือนี้ มีข้อสรุปที่จะผลักดันเรื่อง Social Participation ไปยังระดับภูมิภาค ผ่านการส่งเสริมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน ผลักดันเข้าสู่ เวทีสมัชชาอนามัยโลก รวมถึง Platform ที่เกี่ยวข้อง

Subscribe to UNDP