สช. ร่วมกับ WHO SEARO ปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อน Social  Participation for UHC | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สช. ร่วมกับประเทศกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนเรื่อง Social  Participation for UHC ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคมที่ผ่านมา และการประชุมปรึกษหารือนี้ มีข้อสรุปที่จะผลักดันเรื่อง Social Participation ไปยังระดับภูมิภาค ผ่านการส่งเสริมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน ผลักดันเข้าสู่ เวทีสมัชชาอนามัยโลก รวมถึง Platform ที่เกี่ยวข้อง
 

WHO


โดยการประชุมนี้ WHO SAERO ได้เชิญ สช. เป็นเจ้าภาพร่วม เพราะประเทศไทยวางแผนผลักดันเรื่องนี้สู่สมัชชาอนามัยโลก สช ได้ร่วมออกแบบกระบวนการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของประเทศไทย และเยี่ยมชมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพในพื้นที่เขตทวีวัฒนา กทม. ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนาและศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา
 

อนามัยโลก


เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้กลไกความร่วมมือทางสังคม เพื่อส่งเสริมหรือร่วมตัดสินใจในนโยบายด้านสุขภาพและเกิดเป็นระบบสุขภาพ/บริการสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
 

ปรีดา แต้อารักษ์


มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 60 ท่าน ทั้งจากภาครัฐ CSO วิชาการ องค์กรระหว่างประเทศ โดยชาติสมาชิกมาจาก 7 ประเทศ คือ บังคลาเทศ อินโดนีเซีย อินเดีย ภูฎาณ มัลดีฟล์ เนปาล ไทย และมีผู้แทนจาก WHO ทั้งจากประเทศไทย, ระดับภูมิภาค WHO SEARO, สำนักงานใหญ่ WHO HQ (สวิซเซอร์แลนด์,อังกฤษ), UNDP Thailand, เครือข่ายภาคประชาสังคมระดับโลกอย่าง UHC 2030
 

วีระศักดิ์ พุทธาศรี

 

สมัชชาอนามัยโลก


 

รูปภาพ
สมัชชาอนามัยโลก