เยี่ยมเสริมพลัง 12 สพด. จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์เด็กเล็ก : พื้นที่เริ่มต้นการเรียนรู้ที่สำคัญของเด็กอายุ 2-4 ปี | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

1

 

การเล่นคืองานของเด็ก ถอดรหัสบูรณาการการจัดระบบนิเวศการเรียนรู้กับโครงการสุขภาพช่องปาก 

ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2567 โดย อ.สืบศักดิ์ น้อยดัด สำนักการศึกษาแบบองค์รวม สถาบันอาศรมศิลป์ อ.ผุสดี จันทร์บาง และ คณะ ได้เยี่ยมลงพื้นที่ศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็กบ้านนางาม อ.นาคู ศูนย์เด็กเล็กอบต. เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลเจ้าท่า อ.กมลาไสย และศูนย์เด็กเล็กหนองแวงดง อ.ห้วยเม็ก และศูนย์อื่นๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน เพื่อเสริมสร้างพลังครูในการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ในศูนย์ฯ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ที่ครูศูนย์เด็กเล็กที่เคยได้กำหนดออกแบบขึ้นมา

ได้ทราบบทบาทและภาระครูศูนย์ฯ ต้องช่วยเด็กที่ผู้ปกครองพามา ในการเลิกขวดนม เลิกใช้แพมเพิด บอกการเข้าห้องน้ำ กินข้าวเองให้ได้ แปรงฟันบ้วนปากล้างมือ อาบน้ำ ใส่เสื้อผ้า และ ช่วยตัวเองในเรื่องต่าง ๆ เป็น

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ สะท้อนให้ครูในศูนย์ฯเห็น concept การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ที่มีจุดเริ่มที่ครู สพด. ต้องมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญที่ต้องกำหนดเป้าหมายสมรรถนะเด็กที่ต้องการพัฒนาให้ชัดเจน เข้าใจสมรรถนะย่อยในแต่ละเป้าหมายสมรรถนะ เช่น “ต้องการใด้เด็กเป็นคนดี เป็นคนเก่ง ช่วยตัวเองได้ มีสุขภาพดี” ร่วมกันสะท้อนและถอดรหัสเป้าหมายที่กำหนด ต้องพัฒนาสมรรถนะย่อยอะไรบ้าง เชื่อมโยงสู่การกำหนด OKR : Objective and Key Results คือ การตั้งเป้าหมายและกำหนดตัววัดผลที่เกิดขึ้น และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (LA: Learning areas)

การจัดนิเวศการเรียนรู้ และ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ทางศูนย์ได้ออกแบบด้วยตนเองตามบริบทของเด็กและครอบครัว ต้องระลึกถึง Concept ที่ร่วมกันกำหนดวางไว้ และ มีการออกแบบติดตามชุดกิจกรรมที่ดำเนินการตาม LA: และ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเด็ก ที่นำไปสู่การสามารถจัดการดูแลตนเองได้ ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นจะต้องนำไปสู่การสร้างสมรรถนะแบบองค์รวม รวมทั้งการดูแลสุขภาวะช่องปากด้วย

นอกจากนี้การทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย ระหว่างท้องถิ่น ทันตาภิบาลในรพ.สต. และ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครอง มีทิศทางที่ดีขึ้น อีกทั้งผู้บริหารแต่ละภาคส่วน เข้าร่วมและเห็นความสำคัญดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน มีทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศบาล ผอ.กองการศึกษา หัวหน้า/ครูศูนย์ ทันตาภิบาลและทันตแพทย์จากโรงพบาบาลในพื้นที่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้

รูปภาพ