เดินหน้าเน้นพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน และบุคลากรสถานศึกษา ผ่านข้อตกลง ธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงศึกษาธิการ จะเร่งหารือกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการ “ธรรมนูญสถานศึกษา” ขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน และบุคลากรสถานศึกษา

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวชิราวุธ กระทรวงศึกษาธิการ
 

สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ


เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษา พร้อมเตรียมการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาด้วยธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพ และสนับสนุนเสริมพลังให้กับหน่วยงาน ในระดับพื้นที่กำกับดูแลการศึกษามีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในการพัฒนาและ ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายสำคัญ คือ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และผู้บริหารสถานศึกษา ในพื้นที่  โดยจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  ในรูปแบบทั้งออนไซต์ และออนไลน์

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ในฐานะประธานการประชุม และผู้แทนหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันว่า ธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษา เป็นแนวทาง/เครื่องมือในการพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน บุคลากรสถานศึกษา สถานศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการดำเนินการต้องไม่เป็น การเพิ่มภาระให้กับครู อาจารย์ และต้องมีการสำรวจต้นทุนของสถานศึกษา/ธรรมนูญโรงเรียน เพื่อทบทวนหรือพัฒนาธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษาตามบริบท โดยนำแนวคิดเรื่องของสุขภาพ ๔ มิติ และทุกนโยบายห่วยใยสุขภาพ (Health in All Policies-HiAP) ไปบูรณาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในทุกมิติอย่างสมดุล และกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักการประชาธิปไตย

ด้าน นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้กล่าวถึง ความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการ สุขภาพแห่งชาติ ในครั้งนี้ จะเป็นการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการบูรณาการการทำงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย คือ ๑) ผู้เรียนมีความรอบรู้ มีทักษะ และพฤติกรรมสุขภาพดี ๒) สถานศึกษาได้รับการโอบอุ้มดูแลในทุกมิติ  และ ๓) ข้อเสนอนโยบาย/ยุทธศาสตร์ “เรียนดี มีความสุข คุณภาพชีวิตดี”

 

สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล


ทั้งนี้ เด็ก เยาวชน  และสถานศึกษา เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคนไทยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา และมีสุขภาวะที่ดี ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพตามทิศทาง การพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

การทำสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี และการพัฒนา ศักยภาพมนุษย์ในทุกกลุ่มวัยและทุกระดับ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายระบบสุขภาพและสังคม ที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืน
 

ธรรมนูญสุขภาพ

 

รูปภาพ
ธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษา