สช. ร่วมหารือเพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่ 4 มกราคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมหารือเพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำหรับการเตรียมการขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 5401 อาคาร 5 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี นางสาวปรานอม โอสาร หัวหน้าศูนย์วิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อเสริมพลังพลเมืองตื่นรู้ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นพ.เติมชัย เติมยิ่ง ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นายวีระชัย ก้อนมณี ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาววิวรรณ เอกรินทรากุล นักวิชาการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สปสช. และ สถ.
 

หลักประกันสุขภาพ


ที่ประชุมมีข้อสรุปเบื้องต้น ดังนี้
1) แต่ละหน่วยงานร่วมเรียบเรียงรวมเนื้อหาคู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย (จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอนในระดับพื้นที่) Cook Book for All Pepple ที่มีการแบ่งออกเป็น 5 ช่วงวัย ได้แก่ ช่วงก่อนการตั้งครรภ์ (ช่วงอยู่ในครรภ์ ช่วงหลังคลอง – 2 ขวบ ช่วง 3-5 ขวบ) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ช่วงวัยแรงงาน ช่วงวัยผู้สูงอายุ/ผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง และจะมีการจัดทำเล่มย่อยตามประเด็นแต่ละช่วงวัยต่อไป เล่มคู่มือดังกล่าวมุ่งเน้นการเผยแพร่ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทุกระดับ เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน 
 

หลักประกันสุขภาพ


2) หารือวาระการประชุมคณะกรรมการคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 15 มกราคม 2567 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเนื้อหาสาระสำคัญนำเข้าที่ประชุม ดังนี้
o สถานการณ์การดำเนินงานกับท้องถิ่นของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ สช. สสส. สถ. สปสช. 
o หารือขอความเห็นแนวทางการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพต่อการบริหารงานระบบบริหารหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
o ร่างกรอบแนวทางสนับสนุน อปท. ในการดำเนินงานระบบหลักประกันในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ได้แก่ การแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการสน้บสนุนการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประเด็นการขับเคลื่อนร่วมกัน และการกำกับติดตาม

 

รูปภาพ
หลักประกันสุขภาพ