10.1 การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ส่งโดย admin เมื่อ 16 May 2023

มติ 10.1 การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น เป็นมติสมัชชา สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการ สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบมติ และได้มีการเสนอ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เพื่อพิจารณา คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามมติที่เกี่ยวข้อง

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติ

Resolution filedownload