ร่วมกัน ‘กำหนดอนาคต’ ของพวกเรา ผ่านการ ‘เลือกตั้งใหญ่’ ที่กำลังจะเกิดขึ้น | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

        สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน เหลือเวลาอีกไม่ถึง ๒ เดือนแล้วที่การเลือกตั้งใหญ่ระดับประเทศจะเกิดขึ้น ซึ่งหากพลิกปฏิทินทางการเมืองและจับสัญญาณจากท่าทีรัฐบาล คาดการณ์กันว่าจะเป็นวันที่ ๗ หรือไม่เกินสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ พวกเราก็จะได้ ‘ใช้สิทธิใช้เสียง’ เพื่อกำหนดอนาคตของตัวเอง ในฐานะที่เป็น ‘พลเมือง’ กันอย่างเต็มขั้นอีกครั้ง แม้จะเป็นการเลือกตั้งภายใต้กติการัฐธรรมนูญของ คสช. ที่ไม่เป็นประชาธิปไตย์เต็มใบก็ตาม

        สถานการณ์ทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งใหญ่ ปี ๒๕๖๖ ถือเป็นช่วง ‘หัวเลี้ยวหัวต่อ’ ที่สำคัญ และมีผลสืบเนื่องไปยังการพัฒนาประเทศในอีก ๕-๑๐ ปีข้างหน้า และเป็นวาระสำคัญในการขับเคลื่อนทางสังคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อกำหนด ‘ภาพอนาคตประเทศไทย’ (Scenario Thailand) เสนอต่อพรรคการเมืองที่อาสามาบริหารประเทศ

       
นอกจากนี้ การเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นยังถือเป็นโอกาสอันดีของพวกเราที่จะได้ร่วมกันนำเสนอ‘นโยบายประชาชน’ หรือนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่ผ่านการบ่มเพาะและสกัดออกมาเป็น ‘ความต้องการ’ ที่แท้จริงของประชาชน เข้าสู่การพิจารณาเป็น ‘นโยบายหรือการขับเคลื่อนทางการเมือง’ ของพรรคการเมือง

         ด้วยเหตุนี้เอง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงได้สานพลังความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีทางสังคมและวิชาการ ตลอดจนภาคียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ ‘สังคมสุขภาวะดี’ อันประกอบด้วย สถานีโทรทัศน์ Thai PBS สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย สถาบันอนาคตไทยศึกษา Thailand Policy Lab สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. และอื่นๆ โดยเบื้องต้นจะเปิดเวทีพัฒนาฉากทัศน์ประเทศไทยแบบมีส่วนร่วมทั่วประเทศ ๘ เวทีใหญ่ระดับภาค ได้แก่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคกลางตะวันออก ภาคกลางตะวันตก ภาคใต้ตอนบน ภาคใต้สามจังหวัดชายแดน และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในช่วงปลายเดือน กพ. ถึง เมย.

          รูปธรรมผลลัพธ์จาก ๘ เวทีใหญ่ Scenario Thailand คือการร่วมกันออกแบบฉากทัศน์ของประเทศไทยในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๗๕) ภายใต้ ๖ กลุ่มประเด็นที่ครอบคลุมทุกมิติทางสังคม คือ ๑.  การศึกษาและทักษะ ๒. สุขภาพ/สาธารณสุข ๓. เศรษฐกิจ/รายได้ ๔. สังคม/พื้นที่/ชีวิต ๕. สิ่งแวดล้อม ๖. รัฐ/ราชการ/ไทยในเวทีโลก

         
สำหรับเวทีแรก เราเริ่มต้นกันไปแล้วที่ ‘ภาคตะวันออก’ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ รอยัลการ์เด้น พลาซ่า เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ท่ามกลางบรรยากาศการตื่นตัวทางการเมืองของคนในพื้นที่ เวทีดังกล่าวมี Think Tank เข้าร่วมจำนวน ๕๖ คน เพื่อนำร่องการจัดกระบวนการ และสรุปบทเรียนเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการในเวทีอื่นๆ ต่อไปอีก ๗ เวที

          ไม่เพียงเท่านั้นนะครับ เพราะนอกเหนือจาก Scenario Thailand จำนวน ๘ เวทีใหญ่แล้ว สช. ยังสานพลังกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) สมัชชาสุขภาพจังหวัด และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อจัดเวที เสียงประชาชน เลือกอนาคตประเทศไทย หรือ Post-Election ในจังหวัดที่มีเครือข่ายเข้มแข็งอีกประมาณ ๑๐ จังหวัด ควบคู่กันไปด้วย

           เวที เสียงประชาชน เลือกอนาคตประเทศไทย ที่เน้นหนักระดับพื้นที่นี้ ตั้งขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ประเด็นสำคัญของประเทศและพื้นที่ ซึ่งจะเป็น ‘พื้นที่กลาง’ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่จากพรรคการเมืองต่างๆ ได้เข้ามารับฟัง และแสดงนโยบายของพรรคตัวเองในประเด็นที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทของพื้นที่ แต่มีประเด็นร่วมคือหลักประกันรายได้ เพื่อคุณภาพชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งเป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ ที่ผ่านมา โดยในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ จะจัดขึ้นที่ หาดสมิหลา จ.สงขลา และในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ จะจัดขึ้นที่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

           ผมขอใช้โอกาสนี้ชักชวนพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่านติดตาม และเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตของพวกเรา ผ่านการเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยกันครับ

 

รูปภาพ