“กอช.” หารือ “สช.” สร้างความร่วมมือส่งเสริม “การออม” ที่มีการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ผ่านภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บ่ายวันนี้ (3 มี.ค. 66) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยนายอรุณศักดิ์ จรูญวงศ์นิรมล รองเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติด้านการลงทุน เข้าพบ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ประธาน คจ.สช. ครั้งที่ 15-16 , ผศ.ทพ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการส่งเสริมการออมภาคสมัครใจของประชาชน/แรงงานนอกระบบของกองทุนการออมแห่งชาติ โดยผลักดันผ่านกลไกและเครือข่ายสมัชชาสุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์และส่งเสริมการออมให้เกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยที่ไม่มีระบบบำนาญมากขึ้น ในการสร้างหลักประกันรายได้และคุณภาพชีวิต
 

กอช.


ข้อเสนอเบื้องต้นต่อแนวทางการขับเคลื่อนงานคือ การผลักดันความร่วมมือผ่านเครือข่ายอื่นๆ หลายๆ เครือข่ายให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง เช่น เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ เครือข่าย พอช. กรมพัฒนาชุมชน ฯลฯ โดยเริ่มจากการจัดเวทีสาธารณะ เพื่อสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและสร้างกระแสสังคมให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจ ซึ่งในวันที่ 10 มีนาคม 2566 นี้ กอช. จะร่วมแลกเปลี่ยนในเวทีสามพราน ประเด็นการออมกับสิทธิประโยชน์ เพื่อความมั่นคงทางรายได้ หลังจากนั้น จะหารือแนวทางขับเคลื่อนร่วมกันต่อไป เช่น การจัดเวที, การจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมผลักดันการออมผ่านเครือข่ายสมัชชาสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 

วีระศักดิ์ พุทธาศรี


ทั้งนี้ กอช. กำลังดำเนินการสำรวจและพัฒนาสิทธิผลประโยชน์และการอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้น เช่น การปรับเพดานเงินออมที่สูงขึ้น การจัดการเงินประกัน การจัดการเงินฌาปณกิจศพที่สามารถเบิกเงินมาใช้ก่อนเสียชีวิตได้ เป็นต้น รวมไปถึงการเข้าถึงบริการผ่านรูปแบบต่างๆ ที่สะดวกและง่ายขึ้น เช่น ผ่านรูปแบบแอปพลิเคชั่นธนาคารต่างๆ True money เป็นต้น
 

วีระศักดิ์ พุทธาศรี


 

 

รูปภาพ
กอช.