ที่ประชุมวุฒิสภามีมติรับทราบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2565  และที่ประชุมวุฒิสภามีมติรับทราบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.  2565 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วนั้น
 

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ


ในวันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2566  นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้นำเสนอรายงานธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565   ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่เป็นธรรมตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 ที่เป็นประโยชน์อย่างมาก 
         
โดยขั้นตอนต่อจากนี้ จะดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

 

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

จากภาพ สส. จากหลายพรรค ที่ร่วมอภิปราย ธรรมนูญฯ ฉบับนี้

รูปภาพ
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ