สช. จับมือกับ สกสว. เตรียมความพร้อม ทบทวนโครงการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566  กลุ่มงานพัฒนาและขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) นำโดย รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายสุทธิพงษ์  วสุโสภาพล นำคณะฯ จัดการประชุมชี้แจง เตรียมความพร้อม และทบทวนโครงการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ประเด็นการจัดการขยะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 

สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล

 

็HIA


สำหรับเวทีมีการสร้างความร่วมมือในกระบวนการวิจัย และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในพื้นที่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานการณ์ การดำเนินงาน วิธีการ และทางเลือกในการจัดการขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

และร่วมแลกเปลี่ยนกับครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะในพื้นที่ ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก นายกเทศมนตรี ผอ.กองสาธารณสุขฯ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคฯ ศูนย์อนามัยที่ 9 สสจ.นครราชสีมา โรงเรียน ผู้แทนชุมชนและบ้านจัดสรร และนักวิชาการ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน และให้มุมมองต่อสถานการณ์ขยะและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 

สกสว.


ทางด้านพื้นที่มีข้อกังวลและความคาดหวังในเรื่องของ การจัดการขยะ จะทำอย่างไรให้มีการจัดการขยะที่ยั่งยืน รวมถึงการนำข้อบัญญัติเทศบาลไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และการหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าขยะในท้องถิ่นหลังจากนั้นทีมคณะทำงานได้ลงพื้นที่บ้านหนองขอน โดยมี สท. อสม. กลุ่มแม่บ้านมาร่วมแลกเปลี่ยน ชาวบ้านเริ่มมีการ reuse ขยะพลาสติกที่ใช้แล้ว

ด้วยแนวคิดการเริ่มจากจุดเล็กๆที่เป็นรูปธรรมจะทำให้คนในชุมชนหันมาตระหนักถึงการจัดการขยะมากขึ้น และยังได้สะท้อนถึงปัญหาขยะที่เกิดจากการเติบโตของชุมชนเมือง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้นการจัดการขยะจึงไม่ใช่แค่เรื่องในระดับชุมชนของตน แต่คือปัญหาใหญ่ระดับประเทศที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ทางโครงการจะเดินหน้าในการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้กับท้องถิ่นต่อไป
 

การจัดการขยะ

 

 

รูปภาพ
็HIA