ระเบียบ สช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก