สรุปรับฟังความเห็นฯ ต่อร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สรุปผลการรับฟังความเห็นเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3

1. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 17 กันยายน พ.ศ. 2564)
2. กลุ่มประเด็นสิทธิ หน้าที่ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (22 กันยายน พ.ศ. 2564)
3. กลุ่มประเด็นปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ บทบาทชุมชน และภาคีนอกภาคสุขภาพ (23 กันยายน พ.ศ. 2564)
4. กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม (23 กันยายน พ.ศ. 2564)
5. กลุ่มเยาวชน (25-26 กันยายน พ.ศ. 2564)
6. กลุ่มประเด็นบริการสาธารณสุขและการเงินการคลังด้านสุขภาพ ( 27 กันยายน พ.ศ. 2564)
7. กลุ่มภาคเอกชน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564)

8. กลุ่มขบวนองค์กรชุมชน (29 กันยายน พ.ศ.2564)